Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a informace pro zákazníka Společnosti MEDIA BAY s.r.o.

A. Informace pro zákazníka

I. Informace o dodavateli

MEDIA BAY s.r.o.
sídlo: Kosmova 3005, Louny 44001

IČO: 09807136
DIČ: CZ09807136
C 46433/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 777 668 009
E-mail: info@mediabay.cz
Web společnosti: www.mediabay.cz


II. Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Spotřebitel má ve lhůtě čtrnácti dnů právo odstoupit od této smlouvy i bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která není přepravcem, převzal/a všechny části objednaného zboží do své držby. Od této smlouvy může spotřebitel odstoupit i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě smlouvy týkající se více zboží, které si spotřebitel objednal v rámci jedné objednávky, a které budou dodány samostatně, je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dní ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která není přepravcem, převzal/a do své držby poslední zboží nebo poslední díl (kus) zboží, sestávajícího z více dílů (kusů).

Pro uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy je nezbytné, aby spotřebitel informoval společnost MEDIA BAY s.r.o. na adrese:

MEDIA BAY s.r.o.
Kosmova 3005, Louny 44001

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 777 668 009
E-mail: info@mediabay.cz nebo bouda.daniel@mediabay.cz

prostřednictvím jakéhokoli jednoznačně formulovaného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo elektronickou poštou) vyjadřujícího jeho vůli odstoupit od této smlouvy. K oznámení odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít i přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy. K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy postačuje, aby spotřebitel oznámení o odstoupení od smlouvy odeslal k poštovní přepravě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. nejpozději v poslední den dané lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

V případě, že spotřebitel odstoupí od této smlouvy, je společnost MEDIA BAY s.r.o. povinna vrátit mu všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dopravu, poštovné a dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly z toho důvodu, že si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání než společností MEDIA BAY s.r.o. nabízené nejlevnější standardní dodání) a to bezodkladně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Na vrácení platby použije společnost MEDIA BAY s.r.o. stejný platební prostředek, jaký spotřebitel použil při původní transakci – to neplatí, bude-li se spotřebitelem výslovně dohodnuto něco jiného. V žádném případě nebudou spotřebiteli z důvodu této zpětné platby účtovány žádné další poplatky. Společnost MEDIA BAY s.r.o.

Zboží je spotřebitel povinen společnosti MEDIA BAY s.r.o. zaslat zpět nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jí oznámil odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je splněna, pokud spotřebitel zboží předá k poštovní přepravě nejpozději poslední den uvedené lhůty. Bezprostřední náklady na vrácení zboží hradí spotřebitel.

Znehodnocení zboží musí spotřebitel uhradit pouze tehdy, bylo-li způsobeno jeho manipulací, která nebyla potřebná k prověření vhodnosti, vlastností a způsobu funkce zboží.

Vyloučení práva na odstoupení

Podle § 7 odst. 1 písm. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) se právo na odstoupení nevztahuje na smlouvy, jejichž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele.

Je-li zákazník podnikatelem ve smyslu § 2 ods. 2 Obchodního zákoníku, tedy využívá služeb společnosti MEDIA BAY s.r.o. při výkonu samostatně výdělečné nebo živnostenské činnosti, právo na odstoupení od smlouvy mu nepřísluší.


III. Informace k technickému průběhu uzavření smlouvy

Smlouva mezi zákazníkem a společností MEDIA BAY s.r.o. vzniká tak, že si zákazník na portálu internetovátiskarna.cz vybere nebo vytvoří tiskové výrobky dle zákaznické specifikace, resp. si vybere potištěné věci a potřeby pro tisk a zadá údaje potřebné pro objednávku. Popis produktu si zákazník může zobrazit a vytisknout stisknutím příslušné ikony. Ceny jsou uvedeny vždy individuálně pro zvolený produkt. Nezávaznou nabídku si zákazník může vytisknout tak, že klikne na příslušnou ikonu. Na objednací stránce, která se následně zobrazí, může zákazník ještě jednou důkladně zkontrolovat tam uvedené znaky a údaje a následně odeslat závaznou objednávku po důkladném zkontrolování všech údajů tak, že klikne na tlačítko „Koupit“.

Až do okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko „Koupit“ má kdykoli možnost proces zadávání objednávky ukončit tak, že okno zavře. Předtím, než zákazník klikne na tlačítko “Koupit”, je třeba potvrdit tyto Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníka společnosti MEDIA BAY s.r.o. a to kliknutím na příslušné potvrzující políčko. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a informace pro zákazníka společnosti MEDIA BAY s.r.o. si zákazník může před kliknutím na tlačítko “Koupit” uložit.

Podrobnosti týkající se platby a dodání může zákazník určit před klepnutím na tlačítko “Koupit”. Pokud se zákazník rozhodne pro souhlas s inkasem nebo souhlas s inkasem SEPA, musí společnosti MEDIA BAY s.r.o. udělit souhlas s inkasem splatné částky z jeho účtu. Tento souhlas společnosti MEDIA BAY s.r.o. může zákazník udělit tak, že si vytiskne stránku Souhlas s inkasem / souhlas s inkasem SEPA a tuto vyplněnou a podepsanou v originále zašle společnosti MEDIA BAY s.r.o. nebo tak, že souhlas udělí přímo během procesu objednávání na místech určených pro tento účel. Zboží bude odesláno až poté, kdy bude tento souhlas společnosti MEDIA BAY s.r.o. uděleno. O výši a době inkasa obdrží zákazník informaci předem nejpozději jeden den před termínem splatnosti.

K závaznému uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy společnost MEDIA BAY s.r.o. přijme objednávku a zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty odešle potvrzení objednávky.

Informace o smlouvě

Jazykem smlouvy je výhradně český jazyk.

Společnost MEDIA BAY s.r.o. dodává plnění výhradně v rámci České republiky. Podrobnosti týkající se smluvních povinností a záruky jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti MEDIA BAY s.r.o.

Uložení dat

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníka společnosti MEDIA BAY s.r.o. si může zákazník trvale uložit a kdykoli si prohlížet v režimu offline. K otevření souboru je zapotřebí program, který dokáže zobrazit textové soubory.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecně – Platnost podmínek

(1) Společnost DTP media SK sro, se sídlem Dunajská 8, 811 08 Bratislava – městská část Staré Město – se specializuje na výrobu tiskových výrobků podle specifikace zákazníka a tiskoviny (jako například letáky, pohlednice, plakáty, vizitky apod.) a také nabízí k prodeji prostřednictvím své internetové stránky potřeby určené pro tisk, především pro tiskařský průmysl a kopírovací centra (zejména papír, barvy a laky).

(2) Smlouvy se zákazníky se uzavírají výlučně spolu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a informacemi pro zákazníka společnosti MEDIA BAY s.r.o. (dále také „VOP“). VOP platí pro všechny smlouvy o dodání zboží mezi společností MEDIA BAY s.r.o. a jejími zákazníky, které byly uzavřeny prostřednictvím internetové stránky společnosti MEDIA BAY s.r.o. a platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, a to iv případě, kdy nebyly opětovně a výslovně dohodnuty .

(3) K protichůdným nebo od těchto VOP odlišujícím se podmínkám zákazníka se nepřihlíží, kromě případu, že byly společností MEDIA BAY s.r.o. výslovně uznány před uzavřením smlouvy. V tomto případě však tyto zvláštní podmínky platí pouze pro konkrétní smlouvu, pro kterou byly sjednány.

Základní pojmy

Ve smyslu těchto VOP se pod následujícími pojmy rozumí:

(1) „Zákazník“ je osoba, která využívá služeb společnosti MEDIA BAY s.r.o.;

(2) „Službou“ všechny druhy výkonu, včetně činností týkajících se výroby a dodání zboží;

(3) „internetovatlaceren.cz“ jsou všechny internetové stránky, jejichž prostřednictvím společnost MEDIA BAY s.r.o. nabízí své služby, zejména ty internetové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím internetovatlaciaren.sk;

(4) „Tiskové výrobky dle specifikace zákazníka“ jsou takové tiskařské výrobky, u nichž objednatel sám pomocí návrhových možností nabízených na internetovém portálu internetovátiskarna.cz určí jejich obsah a vzhled. vizitky, letáky, korespondenční lístky a plakáty, včetně textilních a fotografických produktů;

(5) „Tiskoviny“ jsou takové tiskoviny, u kterých si objednatel objedná některý z nabízených vzorů, včetně textilních a fotografických produktů;

(6) „potřebami pro tisk“ se rozumějí zboží a předměty, které mohou být potřebné pro tisk, jako například papír, barvy a laky;

(7) „Spotřebitel“ podle § 52 odst. 1 písm. 4 zákona č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění je každá fyzická osoba, která právní úkon neprovádí za účelem souvisejícím s jeho podnikatelskou nebo samostatnou výdělečnou činností;

(8) „Podnikatel“ podle § 2 odst. 1 písm. 2 zákona č . 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) je osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu;

(9) „Dodavatel“ podle § 52 odst. 1 písm. 3 zákona č . č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění je každá fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

(10) „Plnění“ zahrnuje všechny druhy plnění, zejména poskytování služeb, dodávky prací, jakož i dodávky zboží a dodání díla;

(11) „Registrace“ je první přihlášení a časově neomezené využívání internetového portálu internetovaci-shop.cz prostřednictvím zřízení účtu;

(12) „Přihlášení jako host“ je přihlášení k využívání portálu internetovaci-shop.cz, které je časově omezeno na jednu objednávku, při kterém nedochází ke zřízení účtu;

(13) „Heslo“ je kombinace číslic a/nebo písmen, které po provedené registraci umožňuje v kombinaci s e-mailovou adresou přihlášení zákazníka a objednávání plnění prostřednictvím internetového portálu internetovaci-shop.cz;

(14) „Účet“ je uživatelský účet zákazníka, ke kterému zákazník získá přístup po zadání své e-mailové adresy a hesla;

(15) „Screenproof“ nebo „elektronický vzorek“ je předběžný digitální tiskový náhled souboru zpracovaného pro tisk, je tedy simulací výsledného tiskového výrobku s přibližně odpovídajícími barvami;

(16) „paperproofem“ nebo „papírovým vzorkem“ digitální výtisk souboru připraveného k tisku, vyhotovený podle kvalitativních standardů ve smyslu DIN ISO 12647;

(17) „CMYK-Modus“ je 4 – barevná ISO-škála označující barevný standard;

(18) „Pracovní dny“, jsou pondělí až pátek, kromě státních svátků a dnů pracovního volna ve Slovenské republice;

(19) „Obvyklá provozní doba“ je od pondělí do pátku nepřetržitě od 9:00 do 17:00.


III. Registrace a přihlášení jako host

(1) Využití plnění společnosti MEDIA BAY s.r.o. a možnost objednávat služby předpokládá registraci nebo přihlášení se jako host na internetové stránce internetovaci-shop.cz. Registrace se provede zadáním požadovaných údajů do on-line formuláře určeného k tomuto účelu. Registrace je ukončena kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Dokončením registrace si zákazník vytvoří trvalý účet. Pomocí přihlášení jako host si může zákazník objednat plnění od společnosti MEDIA BAY s.r.o., aniž by se natrvalo registroval. Pro přihlášení jako host zadá zákazník e-mailovou adresu, která je platná po celou dobu jeho objednávky. Při následných přihlášení (přihlášení jako host) je třeba zadat údaje zákazníka nově.

(2) Společnost MEDIA BAY s.r.o. je i přes splnění předpokladů potřebných pro registraci, oprávněna odmítnout registraci nebo přihlášení jako host, a to i bez udání důvodu.

Komunikace se zákazníkem

(1) Komunikace mezi společností MEDIA BAY s.r.o. a zákazníkem probíhá zásadně prostřednictvím elektronické pošty. Zákazník je povinen zajistit, aby mu byly emaily doručovány řádně, a to zejména poskytnutím aktuální a funkční e-mailové adresy. Zákazník je zvlášť povinen nejpozději při zadávání objednávky uvést svoji platnou emailovou adresu za účelem uskutečnění obchodního vztahu a sledovat příchozí emaily na této e-mailové adrese. Zákazník je povinen každou změnu e-mailové adresy neprodleně oznámit společnosti MEDIA BAY s.r.o. Zákazník nesmí ve svém e-mailovém programu resp. ve schránce elektronické pošty provést žádná nastavení, která by zabránila příjmu zpráv elektronické pošty nebo by vedla k tomu, že by nebyl o příchozích e-mailech uvědoměn. z důvodu automatického ukládání e-mailů do složky nevyžádané pošty (spam). Za příjem zpráv elektronické pošty do příslušné schránky na určenou e-mailovou adresu odpovídá zákazník.

(2) Společnost MEDIA BAY s.r.o. není povinna upozornit zákazníka na chybnou emailovou adresu, ani na skutečnost, že e-mailová adresa funguje nesprávně nebo nefunguje vůbec.

(3) Komunikace v textové formě, písemně, ústně nebo telefonicky je navzdory uvedenému možná.

Ochrana osobních údajů

(1) Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména ve smyslu zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, popřípadě zákona, který výše uvedený zákon o ochraně osobních údajů nahradí.

(2) Zákazník při uzavírání smlouvy se společností MEDIA BAY s.r.o. vyslovuje svůj souhlas se získáváním/ poskytováním, použitím a zpracováním svých osobních údajů. Společnost MEDIA BAY s.r.o. se zavazuje použít osobní údaje zákazníka v souladu se zákonem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku, výlučně za účelem smluvního poskytnutí služeb. Společnost MEDIA BAY s.r.o. nezpřístupní osobní údaje zákazníka třetím osobám pro reklamní nebo marketingové účely, ani pro jiný účel než je splnění její smluvní povinnosti. Pracovníci společnosti MEDIA BAY s.r.o. jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích zákazníka. Zpřístupnění těchto dat třetím osobám je realizováno, jen je-li to nezbytné ke splnění smluvní povinnosti. Pro takový případ uděluje zákazník společnosti MEDIA BAY s.r.o. svůj výslovný souhlas se zpřístupněním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu. V případě, že musí společnost MEDIA BAY s.r.o. tyto osobní údaje zpřístupnit třetí osobě, učiní tak jen za předpokladu, že je třetí osoba vůči ní smluvně zavázána k zajištění ochrany osobních údajů.

(3) Provedením a vyúčtováním ve smlouvě sjednaných služeb může společnost MEDIA BAY s.r.o. pověřit třetí stranu (např. mateřskou společnost) ak tomuto účelu jí může zpřístupnit k tomu nezbytné údaje zákazníka. Pro takový případ uděluje zákazník společnosti DTP Media sro svůj výslovný souhlas se zpřístupněním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu.

(4) Společnost MEDIA BAY s.r.o. používá po přihlášení zákazníka (prostřednictvím e-mailové adresy a hesla) tzn. „Cookies“. Cookies jsou informace, které se automaticky ukládají na počítači uživatele a jsou používány miliony webových stránek. Cookies společnosti MEDIA BAY s.r.o. neobsahují žádné osobní informace o uživatelích, ale pouze ukazatel, který mimo jejich plnění nemá žádný význam. S pomocí Cookies může společnost MEDIA BAY s.r.o. analyzovat, jak zákazník využívá její webovou stránku. Společnost MEDIA BAY s.r.o. může pak obsah webové stránky upravit podle potřeb zákazníků. Prostřednictvím bezpečnostních nastavení prohlížeče si může uživatel funkci Cookies deaktivovat, což však může způsobit omezení funkčnosti.

Návrh a uzavření smlouvy

(1) Při objednávce si zákazník nejdříve zvolí individuální produkt, určí u tiskových výrobků dle specifikace zákazníka pomocí návrhových možností nabízených na internetovém portálu internetovatlaciaren.sk vzhled a obsah tiskového výrobku, následně vyplní online formulář, na závěrečné přehledové straně zkontroluje správnost svých údajů a proces objednávání dokončí potvrzením tlačítka „Dokončit objednávku“.

(2) Dokončením objednávky dává zákazník závaznou nabídku. V případě, že objednávka byla úspěšně odeslána, obdrží zákazník e-mail, ve kterém mu společnost DTP media sro potvrdí příjem e-mailu s objednávkou a sdělí nezbytné informace o objednávce, jakož i informace o produktu. Tento potvrzující e-mail ještě nepředstavuje přijetí nabídky zákazníka. Zákazník je svou nabídkou vázán do uplynutí druhého pracovního dne následujícího po pracovním dni zadání nabídky. K uzavření smlouvy a tím ik smluvnímu závazku na jednotlivá plnění dojde až v okamžiku, kdy společnost MEDIA BAY s.r.o. přijme nabídku prostřednictvím výslovného potvrzení objednávky elektronickou poštou. Smlouva se zákazníkem vzniká i tehdy, když zákazník uvede chybnou adresu dodání.

(3) Pokud zákazník jedná prostřednictvím třetí zmocněné osoby, smlouva se třetí osobu vznikne jen tehdy, když byla společnosti MEDIA BAY s.r.o. předložena plná moc a společnost MEDIA BAY s.r.o. uzavření smlouvy s třetí osobou výslovně potvrdila.

(4) Zákazníkům chybně uvedená adresa nemá žádný vliv na vznik, platnost a účinnost smlouvy.

(5) Zákazník může objednávku kdykoli zrušit prostřednictvím zavření internetového prohlížeče. Přehled zadaných údajů umožňuje zákazníkovi ještě před odesláním objednávky zkontrolovat všechny údaje a případné chyby opravit kliknutím na tlačítko „změnit objednávku“. V celém procesu objednávání je zákazníkovi k dispozici verze v českém jazyce. Společnost MEDIA BAY s.r.o. objednávku produktu uloží, zákazníkovi zašle potvrzující e-mail a zákazník si může v případě ztráty podkladů písemně vyžádat jejich kopii za úhradu takto společnosti MEDIA BAY s.r.o. vzniklých nákladů. Ustanovení v části B Čl. X odst. 1 písm. 3 není tímto dotčeno.

(6) Společnost MEDIA BAY s.r.o. si vyhrazuje právo objednávku odmítnout a již uzavřené smlouvy předčasně as okamžitou platností vypovědět, pokud údaje poskytnuté pro tisk mají pornografický, pravicově nebo levicově extremistický, rasistický nebo diskriminační obsah, jejich obsah je namířen proti základním lidským právům a svobodám nebo je v rozporu s obecně platnými a závaznými právními předpisy České republiky. Další práva a nároky společnosti MEDIA BAY s.r.o. tím zůstávají nedotčeny.

(7) Zákazník je povinen odesílané údaje před jejich odesláním společnosti MEDIA BAY s.r.o. pečlivě zkontrolovat, zda odpovídají výše uvedeným požadavkům. Pokud budou vůči společnosti DTP media SK sro ze strany jiných zákazníků, jiných třetích osob nebo státních institucí uplatněny nároky z důvodu porušení jejich práv způsobeného protiprávním charakterem tiskových materiálů, které byly dodány zákazníkům a/nebo které byly vytvořeny společností DTP media SK sro na základě informací od zákazníka, zákazník se zavazuje společnost MEDIA BAY s.r.o. ochránit před všemi nároky z důvodu porušení práv třetích osob (bez ohledu na jejich právní důvod a bez ohledu na to, na co budou zaměřeny) a nést ty přiměřené náklady, které společnosti MEDIA BAY s.r.o. vzniknou z důvodu uplatnění nároků z titulu protiprávního stavu a/nebo v souvislosti s odstraněním takového protiprávního stavu. To platí zvláště při porušení autorských práv, práv ochranné značky nebo práv hospodářské soutěže nebo jiných označení / práv duševního vlastnictví třetích osob a zvláště zahrnuje přiměřené náklady na právní ochranu (náklady na právní zastoupení a soudní náklady v zákonné výši) společnosti DTP media. osvobození od nároků je účinné – jako smlouva ve prospěch třetích osob – i ve vztahu k subjektům, které společnost MEDIA BAY s.r.o. pověří některými plněními v rámci plnění smlouvy. Další práva a nároky společnosti MEDIA BAY s.r.o. na náhradu škody tím zůstávají nedotčeny. Výše uvedené povinnosti zákazníka neplatí, pokud zákazník za příslušné porušení práv neodpovídá.


VII. Právo na odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v zákoně è. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele av části A těchto VOP – informace pro zákazníka.

(2) Je-li zákazník podnikatelem ve smyslu § 2 ods. 2 Obchodního zákoníku, tedy využívá služeb společnosti MEDIA BAY s.r.o. při výkonu samostatně výdělečné nebo živnostenské činnosti, právo na odstoupení od smlouvy mu nepřísluší.


VIII. Služby a plnění společnosti MEDIA BAY s.r.o.

(1) Obsah služeb a plnění poskytovaných společností DTP media as vyplývá z údajů uvedených na internetové stránce společnosti DTP media as zvláště z přehledu uvedeného na stránce před dokončením objednávky, jakož iz potvrzení objednávky az případně sjednaných změn a doplnění uzavřené smlouvy .

(2) U barev a laků, jakož iu papírů může dojít k drobným odchylkám v barevnosti a materiálech. To platí i pro odchylky v barevnosti a materiálech v porovnání s dřívějšími objednávkami. Takové odchylky, které nevedou k odchylce od popisu výrobku a které jsou v rámci dohodnutých kvalitativních standardů, tolerancích a barevných odchylkách, mohou mimo jiné vzniknout z důvodu změny dodavatele, změny materiálů nebo změny výrobních postupů a nemohou být reklamovány z důvodu odchylky v porovnání s dřívějšími objednávkami zákazníka.

(3) Zabezpečení tiskových údajů potřebných ke splnění objednávky nepatří k povinnostem, které je společnost MEDIA BAY s.r.o. povinna poskytnout. Pokud v konkrétním případě nebude dohodnuto jinak, jedná se o povinnou součinnost ze strany zákazníka.

(4) Při potřebách pro tisk je u každého produktu uveden podrobný popis vlastností produktu a vhodnosti produktu, jakož i pokyny pro zpracování a případné bezpečnostní pokyny. Obsah příslušného popisu produktu tvoří v případě koupě produktu součást smlouvy.

(5) Změna objednávky je možná jen způsobem uzavření dodatků o změně či doplnění smlouvy. Každá žádost zákazníka na změnu objednávky bude považována za nabídku určenou společnosti MEDIA BAY s.r.o. na uzavření nové smlouvy. Společnost MEDIA BAY s.r.o. není povinna nabídku na uzavření nové smlouvy od zákazníka přijmout. Změna objednávky se považuje za přijatou až když společnost MEDIA BAY s.r.o. přijme objednávku a zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty odešle potvrzení objednávky.

Popis produktů, trvanlivost, povolené odchylky

(1) Ke každému produktu existuje detailní popis jeho vlastností a jeho povahy, včetně pokynu ke zpracování, jakož i bezpečnostní upozornění. Platný popis každého produktu tvoří v případě jeho koupě součást obsahu smlouvy. Popisy produktů lze zjistit na internetové stránce společnosti MEDIA BAY s.r.o. internetovatlaciaren.sk a to jak přímo v popisu nabízených produktů, tak z online nákupního košíku.

(2) Barvy a laky mají v zásadě omezenou trvanlivost. Jsou uzpůsobeny tak, aby byly vyhovující pro většinu běžných tiskařských prací. V případě, že je zákazník chce použít pro speciální práce, ne běžné materiály určené k potisku nebo pro neobvyklé zatížení, důrazně doporučujeme, aby se zákazník nejprve předchozími pokusy (nejlépe prostřednictvím malého předběžného tiskového nákladu nebo formou malého množství na skrytých plochách) přesvědčil o tom zda jsou pro tento účel vhodné a vyhovující jeho potřebám. Další charakteristiky a specifikace produktů vyplývají z jejich příslušných popisů.

(3) Popisy produktů obsahují také údaje k obvyklým dohodnutým odchylkám. Odchylky se týkají u papíru zejména jeho množství, hmotnosti, objemu a ořezu. Ohledně možných barevných odchylek platí měrné podmínky a měrné hodnoty uvedené v platném popisu jednotlivých produktů.

(4) Popisy produktů jsou zákazníkům k dispozici na internetové stránce společnosti MEDIA BAY s.r.o. i ve snadno vytisknutelné PDF formě. Některé popisy produktů lze stáhnout online a vytisknout.

Údaje pro tisk, povinnost ověření správnosti poskytnutých údajů pro tisk, konvertování

(1) Společnost MEDIA BAY s.r.o. realizuje objednávky tisku výlučně na základě údajů pro tisk poskytnutých zákazníkem. Tyto údaje je třeba zaslat výhradně ve formátech a se specifikacemi, které jsou uvedeny v informacích pro zákazníka. V případě odlišných datových formátů nebo jiných specifikací není bezvadný tisk zaručen. Zákazník je před odesláním povinen důkladně ověřit, zda údaje pro tisk, které poskytuje společnosti MEDIA BAY s.r.o., jsou v určené formě stanovené pro realizaci objednávky. Společnost MEDIA BAY s.r.o. správnost formy údajů pro tisk neověřuje. Nebezpečí chybného výtisku v důsledku poskytnutí chybných údajů pro tisk snáší samotný zákazník.

(2) Dohodnuty jsou následující tolerance pro zákazníka: pro oříznutí 1 mm, pro ohyb 1 mm a pro vnitřní okraj 1mm.

(3) Zákazník je povinen zajistit úschovu kopií údajů zadaných pro tisk, jelikož společnost MEDIA BAY s.r.o. po dokončení tiskových výrobků tyto údaje vymaže.

(4) Pokud si zákazník výslovně přeje a pokud je to technicky možné, použijí se i jiné formáty než ty, které jsou uvedeny v informacích pro zákazníky. Společnost MEDIA BAY s.r.o. neodpovídá za chyby, ke kterým dojde přeformátováním údajů pro tisk do formátů, které může společnost MEDIA BAY s.r.o. zpracovat. Zákazník prohlašuje, že riziko za přeformátování dat pro tisk nese sám. Pokud údaje pro tisk nebudou poskytnuty v modusu CMYK, v tom případě může společnost MEDIA BAY s.r.o. údaje pro tisk přeformátovat. Při přeformátování dat z formátu RGB nebo ICC, přirozeně dochází k odchylkám v barevnosti vůči originálu. Odpovědnost za barevné odlišnosti nese výhradně zákazník. Zákazník prohlašuje, že riziko spojené s přeformátováním nese výhradně sám, pokud budou údaje pro tisk poskytnuty v jiném než požadovaném modusu CMYK.

(5) Společnost MEDIA BAY s.r.o. je povinna provést kontrolu údajů pro tisk jen v takovém rozsahu, který vyplývá z údajů společnosti MEDIA BAY s.r.o. v rámci procesu zadávání objednávky (tzv. rychlá kontrola údajů). Pokud společnost MEDIA BAY s.r.o. zjistí chybnost zaslaných údajů pro tisk, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi. Zákazník je následně povinen chybné údaje ve smyslu podmínek pro tisk opravit a dodat bezvadné údaje nebo údaje nechat zpracovat společností MEDIA BAY s.r.o. do stavu vhodného pro tisk nebo nechat chybné údaje vytisknout.

(6) Další kontrolu zaslaných údajů pro tisk společnost MEDIA BAY s.r.o. neprovádí. Nebezpečí případných jiných chyb tiskových výrobků v důsledku chybných údajů v tomto smyslu nese výhradně zákazník.

(7) Společnost MEDIA BAY s.r.o. je oprávněna, nikoli však povinna, provést kontrolu obsahu objednávky ve smyslu porušení zákazu v části B čl. VI. odstavce 6 těchto VOP.

Kontrola a korektura údajů pro tisk

(1) Společnost MEDIA BAY s.r.o. nabízí zákazníkům provedení vzorku (tzv. proof) jako zvláštní službu. Zákazník může za zvláštní úplatu požadovat vyhotovení papírového vzorku (paperproof) a vzorku na obrazovce (screenproof). Vzhled papírového vzorku, který se vyrobí digitálním tiskem, obsahuje z důvodu odlišné tiskové techniky drobné odchylky ve srovnání s tiskovým výrobkem vyrobeným v kvalitě offsetového tisku. Z důvodu zobrazení na obrazovce uvedené platí ještě ve větší míře pro elektronický tiskový vzorek. Přesto se společnost MEDIA BAY s.r.o. snaží o to, aby byly vzorky vyrobeny tak, aby co možná nejvíce odpovídaly originálu. Při objednávce vzorku je smluvně dohodnutá dodací lhůta závazná pouze tehdy, když:

– bude elektronický vzorek (screenproof) schválen zákazníkem do tří hodin po přijetí mailu během obvyklé provozní doby 10 – 18 hodin;

– bude papírový vzorek (paperproof) schválen zákazníkem do 12. hodiny pracovního dne následujícího po doručení papírového vzorku. V případě expresní objednávky papírového vzorku musí být schválení provedeno do 12. hodiny pracovního dne, kdy byl papírový vzorek zákazníkovi doručen.

(2) S cílem předejít zpožděním při dodání je zákazník povinen – v případě, že po dodání vzorků nemá žádnou reklamaci – tisk neprodleně schválit. Schválením zákazník potvrzuje údaje pro tisk ve formě ztělesněné ve vzorku v souladu s dohodnutými kvalitativními standardy, tolerancemi a odchylkami v barevnosti. Dojde-li ke schválení později, pak se prodlužuje dodací lhůta pro každý započatý pracovní den pozdějšího schválení o jeden pracovní den.

(3) V případě, že zákazník vzorek odmítne, musí společnosti MEDIA BAY s.r.o. zaslat přepracované údaje pro tisk (potřebná součinnost zákazníka). V takovém případě začíná dodací lhůta původně zvolená zákazníkem nově běžet až od okamžiku doručení přepracovaných údajů.

(4) Drobné odchylky, které nevedou k odchylce od popisu výrobku a které jsou v rámci dohodnutých kvalitativních standardů, tolerancí a barevných odchylek, mohou mimo jiné vzniknout z důvodu změny dodavatele, změny materiálů nebo změny výrobních postupů a nemohou být reklamovány z důvodu odchylky v srovnání s papírovými vzorky, elektronickými vzorky nebo dřívějšími objednávkami zákazníka.


XII. Ceny a vyúčtování

(1) Součástí cen za poskytnutí služeb a plnění je balné, přepravné a poštovné za jednorázové zaslání zboží zákazníkovi a zákonná sazba daně z přidané hodnoty, pokud z přehledu stránky před odesláním objednávky, jakož i ze závazného potvrzení o přijetí objednávky či vzájemně dohodnutých smluvních změn a dodatků nevyplývá něco jiného. Uvedené ceny platí za předpokladu, že zákazníkem zadané údaje v objednávce zůstanou po uzavření smlouvy nezměněny. Náklady, které vzniknou v důsledku dodatečných, zákazníkem ohlášených a společností MEDIA BAY s.r.o. odsouhlasených změn, budou vyúčtovány zvlášť. Náklady spojené s balením a přepravou (balné, přepravné a poštovné) se váží pouze na jednu zásilku odeslanou na adresu doručení uvedenou zákazníkem. U produktů nabízených bezplatně hradí přepravné zákazník. Společnost MEDIA BAY s.r.o.

(2) Ceny plnění poskytnutých společností DTP media, as vyplývají z údajů uvedených na internetovém portálu společnosti DTP media, as z přehledu uvedeného na uvedené webové stránce před dokončením objednávky, jakož iz potvrzení objednávky a eventuálně z dohodnutých změn a doplnění smlouvy, podpůrně iz aktuálního ceníku platného v době objednávky.

(3) Uplatní-li zákazník své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit bezprostřední náklady související s vrácením zboží. Zboží, které nelze odeslat jako balíček, si vyzvedne společnost MEDIA BAY s.r.o. na náklady zákazníka.


XIII. Lhůty dodání/ plnění a prodlení

(1) Dodací lhůty a termíny, které mohou být dohodnuty jako závazné nebo nezávazné, musí být dohodnuty v písemné formě. Doba poskytování služeb je výlučně během pracovních dnů. Uvedené lhůty dodání platí pouze pro dodávky na území České republiky. Lhůta dodání začíná běžet po odeslání potvrzení objednávky v pracovní den, ve který společnost MEDIA BAY s.r.o. obdržela všechny údaje, příp. podklady potřebné pro výrobu věci do 12.00 hodin (při objednávkách se lhůtou dodání do 24 hodin do 10.00 hodin). Pokud si zákazník jako formu placení zvolil platbu předem, objednávka se realizuje až po přijetí platby, pokud nebude dohodnuto něco jiného. V závislosti na tom se přesouvá i začátek lhůty pro dodání zboží. Lhůta dodání je dodržena, když do jejího uplynutí opustil zboží výrobnu nebo při využití možnosti přepravy bylo oznámeno, že zboží je připraveno k přepravě. Dodržení lhůty dodání předpokládá včasné, úplné a řádné splnění povinností ze strany zákazníka.

(2) Je-li zákazník podnikatelem ve smyslu § 2 ods. 2 zákona č . 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, platí následující pravidla:

a) Je-li dohodnuto zaslání zboží, vztahují se lhůty a termíny dodání na okamžik předání zásilky dopravci, přepravci nebo jiné třetí osobě pověřené přepravou.

b) Společnost MEDIA BAY s.r.o. neodpovídá za prodlení dodání či plnění z důvodů vyšší moci nebo události, která má za následek podstatné ztížení dodání zboží nepřechodného charakteru nebo jeho úplné znemožnění – a to zejména přerušení provozu, obtíže s pořízením materiálu či energiemi, prodlení přepravy , stávka, zákonnou výluku, úřední nařízení, vynechanou dodávku, která nebyla dodána správně nebo ve lhůtě ze strany dodavatele bez zapříčinění společností MEDIA BAY s.r.o., pokud takové okolnosti podstatně ztížily nebo znemožnily dodání či plnění a tato překážka je přechodného charakteru, je společnost MEDIA BAY s.r.o. oprávněná termín dodání, příp. předmětné plnění posunout o dobu překážky, včetně přiměřené doby k obnovení provozu. Při překážkách nepřechodného charakteru je společnost MEDIA BAY s.r.o. oprávněna v důsledku nesplnění části plnění zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy. Pokud překážka trvá déle než dva měsíce je zákazník oprávněn po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy s ohledem na ještě nesplněnou část plnění odstoupit.

c) Dodržení lhůt a termínů dodání společností MEDIA BAY s.r.o. předpokládá včasné, úplné a řádné splnění povinností ze strany zákazníka, kterými jsou zejména úhrada plateb, resp. při platbě kreditní kartou povolení k úhradě od příslušné společnosti, která kreditní kartu vydala, kromě případů, že by byla výjimečně dohodnuta úhrada na fakturu.

(3) Společnost MEDIA BAY s.r.o. neodpovídá, a to ani při závazně dohodnutých termínech dodání, za prodlení dodání či plnění kvůli vyšší moci a událostem, které mohou společnosti MEDIA BAY s.r.o. dodání výrazně ztížit a znemožnit (neočekávaná stávka, výluka, úřední nařízení a jiné nepředvídatelné překážky), které nezávisí na vůli společnosti DTP media, as, a mají prokazatelně významný vliv na vyhotovení a dodání zboží, a to i tehdy, když se vyskytnou u dodavatelů či subdodavatelů společnosti DTP media, as. V takových případech je společnost MEDIA BAY s.r.o. oprávněná termín dodání, příp. předmětné plnění prodloužit/posunout o dobu překážky, včetně přiměřené doby k obnovení provozu, nebo v důsledku nesplnění části plnění zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy. Pokud se v důsledku výše uvedených okolností stane plnění nemožným, společnost MEDIA BAY s.r.o. se zbaví své povinnosti plnit. Společnost MEDIA BAY s.r.o. je povinna zákazníka o těchto překážkách neprodleně informovat. V případě prodlení společnosti MEDIA BAY s.r.o. je zákazník oprávněn za každý ukončený týden prodlení požadovat smluvní pokutu 0,5%, celkem nejvýše 5%, z ceny části plnění dotčeného prodlením. Další nároky z prodlení mu nenáleží.


XIV. Přechod nebezpečí

(1) Je-li zákazník podnikatelem ve smyslu § 2 ods. 2 Obchodního zákoníku, nebezpečí náhodného zániku nebo náhodné zkázy zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho předání přepravci (přičemž směrodatný je začátek nakládacího procesu); toto platí nezávisle na tom, kdo nese náklady na zaslání a také i tehdy, když je přeprava uskutečňována prostřednictvím vlastních pracovníků společnosti DTP media. sro neodpovídá, v tom případě přechází nebezpečí při právních úkonech s podnikateli ve smyslu § 2 ods. 2 zák. čj. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů na zákazníka, a to od okamžiku doručení oznámení, že zboží je připraveno k přepravě.

(2) V případě, že je zákazník spotřebitelem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, přechází nebezpečí případného zániku nebo náhodné zkázy zboží na zákazníka až okamžikem, kdy mu je zboží předáno. Rovnocenná s předáním je situace, kdy bude zákazník v prodlení s převzetím zboží a kdy bylo zboží při zvolení možnosti „povolení k uložení“ uloženo na dohodnuté místo Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží. Za předání se považuje i situace (fikce předání), kdy se zákazník dostane do prodlení s převzetím zboží, přestože byl o termínu a místě převzetí včas obeznámen.

(3) Bylo-li dohodnuto převzetí zboží zákazníkem v prostorách společnosti MEDIA BAY s.r.o., společnost MEDIA BAY s.r.o. zboží připraví k vyzvednutí na dohodnuté adrese a oznámí zákazníkovi, že zboží je připraveno k převzetí. Zákazník je povinen si zboží vyzvednout ve lhůtě jednoho týdne od takového oznámení. Dostane-li se zákazník do prodlení s vyzvednutím zboží, je společnost MEDIA BAY s.r.o. oprávněna stanovit zákazníkovi přiměřenou dodatečnou lhůtu a po jejím uplynutí zboží odeslat zákazníkovi na jeho náklady. Společnost MEDIA BAY s.r.o. upozorní zákazníka při stanovení dodatečné lhůty na právní následky uplynutí lhůty.

(4) Společnost MEDIA BAY s.r.o. je oprávněna provést dodávku v částech pouze tehdy, je-li dílčí dodávka pro zákazníka použitelná pro smluvní účel použití, je-li zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a zákazníkovi tím nevzniknou žádné významné dodatečné náklady (jenže by společnost DTP media SK sro prohlásila, že je ochotna takové dodatečné náklady uhradit). Pokud je zákazník spotřebitel, platí předchozí věta s tím, že společnost MEDIA BAY s.r.o. v plném rozsahu převezme dodatečně vzniklé náklady (např. náklady na odeslání).

(5) V případě, že si to zákazník přeje, může společnost MEDIA BAY s.r.o. na jeho náklady zásilku pojistit proti pojistitelným škodám.

(6) Vrátí-li se zásilka zpět jako nedoručitelná, není společnost MEDIA BAY s.r.o. povinna zásilku uschovat, ledaže by důvod jejího nedoručení zákazník nezavinil. Společnost MEDIA BAY s.r.o. po přezkoumání, zda byla zásilka dodána řádně, po informování zákazníka o této skutečnosti a po uplynutí přiměřené lhůty pro převzetí zásilky, zásilku zničí. Nárok společnosti MEDIA BAY s.r.o. na náhradu takto vzniklých nákladů zůstává nedotčen. Dočasné uschování je realizováno na nebezpečí a náklady zákazníka.

(7) Náklady skladování po přechodu nebezpečí nese zákazník; náklady skladování při skladování prostřednictvím společnosti MEDIA BAY s.r.o. jsou 0,25 % z výše fakturované částky za skladovanou zásilku za každý započatý týden; společnost MEDIA BAY s.r.o. si vyhrazuje právo na uplatnění vyšších nebo nižších nákladů na skladování za předpokladu, že je prokáže.

Výhrada vlastnictví

(1) Je-li zákazník spotřebitelem, společnost MEDIA BAY s.r.o. zůstává vlastníkem dodaného zboží až do té doby, dokud spotřebitel nezaplatí celou cenu zboží ve smyslu uzavřené smlouvy.

(2) Je-li zákazník podnikatelem ve smyslu § 2 ods. 2 Obchodního zákoníku, společnost MEDIA BAY s.r.o. zůstává vlastníkem zboží, dokud nejsou uhrazeny všechny platby související s obchodním vztahem. Zákazník je oprávněn koupenou věc dále řádným způsobem a v souladu s právem zcizit; je-li zákazník podnikatelem ve smyslu § 2 ods. 2 Obchodního zákoníku, postupuje touto smlouvou zákazník společnosti MEDIA BAY s.r.o. veškeré pohledávky ve výši fakturované částky (včetně DPH), které vznikají vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám v důsledku dalšího prodeje zboží. Zákazník tímto vyhlašuje souhlas s postoupením pohledávky. Vymáháním těchto pohledávek, i po jejich postoupení, zůstává pověřený objednatel (zákazník). I po postoupení pohledávek je zákazník nadále povinen i oprávněn je vymáhat až do jejich úplného zaplacení. Oprávnění společnosti MEDIA BAY s.r.o. vymáhat pohledávky vlastním jménem a na vlastní účet však tímto není dotčeno. Společnost MEDIA BAY s.r.o. se však zavazuje, že nebude vymáhat pohledávku, pokud zákazník z přijatých tržeb hradí řádně své platební závazky, není v prodlení s platbou av souvislosti s jeho majetkem nebyl podán žádný návrh na prohlášení konkurzního řízení nebo restrukturalizačního řízení, a nehrozí jeho platební neschopnost. V opačném případě může společnost MEDIA BAY s.r.o. požadovat od zákazníka, aby jí sdělil potřebné informace o postoupených splatných pohledávkách a dlužnících, poskytl všechny údaje nezbytné pro vymáhání pohledávek, na vlastní náklady vyhotovil všechny k tomu potřebné dokumenty a dlužníkům (třetím osobám) oznámil postoupení pohledávky ve prospěch společnosti MEDIA BAY s.r.o. Pokud se zákazník ocitne v prodlení s platbou, je společnost MEDIA BAY s.r.o. oprávněna odvolat zákazníkovi udělené zmocnění k vymáhání pohledávky. Společnost MEDIA BAY s.r.o. se na základě vlastního uvážení může zřeknout těch zabezpečení, jejichž hodnota přesahuje 20 % hodnoty zajištěných pohledávek. Výběr zabezpečení, kterých se má společnost MEDIA BAY s.r.o. zřeknout, náleží přímo jí. Při chování zákazníka, které je v rozporu s touto smlouvou, zejména pokud jde o jeho prodlení s platbou, má společnost MEDIA BAY s.r.o. právo požadovat vrácení prodané věci. Zákazník je v tom případě povinen, předmětný výrobek po výzvě společnosti MEDIA BAY s.r.o. bez zbytečného odkladu vrátit. Vyžádání vrácení výrobku nepředstavuje odstoupení od smlouvy, ledaže by společnost MEDIA BAY s.r.o. tuto skutečnost výslovně vyjádřila.


XVI. Započtení, zadržení a postoupení

(1) K započtení, zadržení a snížení ceny je zákazník oprávněn, i v případě, kdy byla uplatněna reklamace nebo protinárok, pouze tehdy, když byly protinároky pravomocně zjištěny nebo jsou nesporné. K zadržení je zákazník oprávněn i bez předpokladů vyplývajících z věty 1 tohoto článku tehdy, když se zádržné právo pro protinároky uplatňuje ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zákazník může postoupit své nároky z této smlouvy třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem společnosti MEDIA BAY s.r.o.


XVII. Odpovědnost za vady a reklamace

(1) Nároky z vad jsou vyloučeny, pokud jsou vady způsobeny dodáním chybných, neúplných nebo jinak nesprávných údajů pro tisk ze strany zákazníka.

(2) Je-li zákazník spotřebitelem, platí všeobecné právní předpisy ČR o odpovědnosti za vady. Nároky ze zjevných vad jsou vyloučeny, pokud si je zákazník ve společnosti DTP media sro neuplatní ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pro zachování lhůty postačuje včasné a prokazatelné odeslání oznámení o vadách písemně prostřednictvím e-mailu, poštou nebo faxem. Povolené odchylky uvedené v části B Čl. IX těchto VOP jakož i v popisech produktů nepředstavují věcné vady.

(3) Reklamace, které vyplývají z toho, že zákazník nedodržel pokyny týkající se předpokladů spojených s údaji pro tisk, jsou nepřípustné. To platí především pro tisk produktů, které jsou založeny na barvách RGB, u nichž možnost rozlišení je velmi nízká, nebo u kterých byly použity vzory, které se nezobrazily. Za vadu se nepovažuje zanedbatelné barevné odchýlení. Platí to rovněž pro barevné odchýlení při starších objednávkách realizovaných společností MEDIA BAY s.r.o. Obvyklé nedostatečné nebo nadbytečné dodávky do 5 % objednaného množství je zákazník povinen převzít, pokud je to v konkrétním případě odchylka přípustná a nezbytná. Fakturuje se vždy dodané, maximální ale objednané množství.

(4) Má-li dodané zboží odstranitelné vady, zákazník má právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu vadné věci za věc bez vad nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání užívání věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. V případě, že společnosti MEDIA BAY s.r.o. uplyne zákazníkem určená dodatečná lhůta, aniž by dodala náhradu nebo odstranila vadu nebo se oprava věci nevydaří, je zákazník oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupit od smlouvy. Společnost MEDIA BAY s.r.o. odpovídá za náhradní dodávky a opravy ve stejném rozsahu jako u původního zboží. Vadu výrobku musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí záruční doby.

(5) V případě, že je zákazník podnikatelem, nepřísluší mu nároky z vad při nepodstatných odchylkách od dohodnutých vlastností zboží a nepodstatném omezení jeho použitelnosti. Především to platí při povolených odchylkách podle části B čl. IX těchto VOP.

(6) Zákazník je povinen si zboží neprodleně po převzetí zkontrolovat a reklamovat na něm všechny zjištěné vady. Společnost MEDIA BAY s.r.o. je v rámci dodatečného plnění oprávněna dle svého uvážení dodat zboží s odstraněnými nedostatky nebo nové zboží.

(7) Pro nároky na náhradu škody platí ustanovení části B Čl. XVIII těchto VOP.


XVIII. Odpovědnost za škodu

Společnost MEDIA BAY s.r.o. odpovídá pouze za ty škody, ke kterým došlo v souvislosti s úmyslným jednáním nebo jednáním z hrubé nedbalosti ze strany společnosti MEDIA BAY s.r.o.


XIX. Vlastnictví, archivace, autorské právo

(1) Materiály s potiskem vyrobené a použité společností MEDIA BAY s.r.o. za účelem výroby výrobků, zůstávají ve vlastnictví společnosti MEDIA BAY s.r.o. Autorské právo a všechna ostatní práva na potiskovaných materiálech vyrobených a použitých k výrobě tiskovin patří výlučně společnosti MEDIA BAY s.r.o.

(2) Digitální údaje, jiné předměty a částečné či hotové produkty potřebné k opětovnému použití, nejsou po termínu expedování uchovávány společností MEDIA BAY s.r.o. a nejsou ani zasílány klientovi.

(3) Výrobky společnosti MEDIA BAY s.r.o. se vyrábějí výlučně na základě pokynů klienta obsažených v poskytnutých údajích pro tisk. Společnost MEDIA BAY s.r.o. neodpovídá za výsledek tisku vyrobeného na základě klientem poskytnutých údajů pro tisk.

(4) Zákazník prohlašuje, že disponuje všemi právy k využívání, přenechání a ke zveřejnění poskytnutých údajů, především s ohledem na textový a obrazový materiál. Zákazník sám nese odpovědnost za to, porušuje-li zákonem chráněná práva třetích osob nebo je-li obsah jeho tiskovin v rozporu s platným právem České republiky. Zákazník prohlašuje, že společnost MEDIA BAY s.r.o. neodpovídá za porušení práv třetích osob včetně autorských práv těchto osob, ke kterému došlo v souvislosti s použitím těch údajů pro tisk, které společnosti MEDIA BAY s.r.o. poskytl zákazník. Zákazník nahradí společnosti MEDIA BAY s.r.o. jakoukoli újmu, která společnosti MEDIA BAY s.r.o. vznikne z uplatnění nároků třetích osob z důvodu škodlivého jednání, za které odpovídá zákazník.

Mlčenlivost

Smluvní strany se zavazují nezpřístupnit třetím osobám tajemství obchodní a výrobní povahy, jakož i jiné důvěrné informace vyplývající z obchodního vztahu az prostředí smluvního partnera. Toto platí i po ukončení smluvního vztahu.


XXI. Zmluvné pokuty

(1) Smluvní strany si dohodly smluvní pokutu ve prospěch společnost MEDIA BAY s.r.o. vůči zákazníkovi pro následující případy porušení smlouvy:

a) zpoždění zákazníka s úhradou platby i přes dodatečně stanovenou lhůtu;

b) porušení smlouvy ze strany zákazníka před dodáním zboží způsobem, který společnost DTP media sro opravňuje k odstoupení od smlouvy;

c) stornování objednávky zákazníkem, aniž by mu vzniklo právo na odstoupení od smlouvy;

d) výpověď smlouvy společností MEDIA BAY s.r.o. vůči zákazníkovi, z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany zákazníka ani po marném uplynutí společností MEDIA BAY s.r.o. poskytnuté dodatečné lhůty, zejména pokud zákazník nedodá bezvadné údaje pro tisk.

(2) Smluvní pokuta společnosti DTP media sro vůči zákazníkovi činí 5,00 € při brutto hodnotě objednávky do 25,00 €, 15,00 € při brutto hodnotě objednávky do 500,00 € a 25,00 € při brutto hodnotě objednávky nad 500 ,01 €. V případě, že bude objednávka již zadána do tisku (tzv. Pooling), odvíjí se paušální nárok od čisté hodnoty objednávky (tj. hodnota objednávky bez DPH), protože od tohoto momentu nelze proces automatického tisku přerušit.

(3) Pokud zákazník tvrdí, že společnosti MEDIA BAY s.r.o. nevznikla žádná nebo minimální škoda resp. výdaje, nebo že požadovaná náhrada je nepřiměřeně vysoká, je povinen to prokázat.

(4) Stejně je společnost MEDIA BAY s.r.o. povinna prokázat, že jí vznikla vyšší škoda (resp. náklad), nebo že přiměřená náhrada je vyšší.


XXII. Splatnost a úhrada faktury, započtení, zádržné právo

(1) Společnost MEDIA BAY s.r.o. zasílá zákazníkům faktury výlučně prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. Tyto faktury opravňují v neomezeném rozsahu k odpočtu daně. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník souhlas s touto formou doručování faktur. Faktura nezakládá předpoklad vzniku splatnosti.

(2) Pokud je dohodnuta platba předem, jak je tomu ve většině případů, úhrada musí být provedena nejpozději 7. den od doručení potvrzení o přijetí objednávky.

(3) Faktury je třeba uhradit v plné výši hned po jejich vystavení (nebyla-li platba uhrazena již předem).

(4) Společnost MEDIA BAY s.r.o. je oprávněna nejprve započítat úhrady na dlužné částky staršího data, přičemž zákazníka informuje o způsobu provedeného zúčtování. Pokud společnosti MEDIA BAY s.r.o. vznikly výdaje a úroky, je oprávněna zaúčtovat nejdříve úhradu těchto výdajů, následně úroků a na závěr úhradu hlavního plnění.

(5) Úhrada se považuje za uskutečněnou, když společnost MEDIA BAY s.r.o. může s finančními prostředky poukázanými zákazníkem disponovat, tj. připsáním částky na účet společnosti MEDIA BAY s.r.o. V případě šeku se úhrada považuje za uskutečněnou jeho proplacením.

(6) V případě, že se společnost MEDIA BAY s.r.o. dozví o okolnostech zpochybňujících platební schopnost zákazníka (např. zastavení plateb, vrácení šeku), je oprávněna celý zůstatkový dluh učinit splatným, a to iv případě přijetí šeku. V tomto případě je především oprávněna požadovat zaplacení zálohy nebo poskytnutí záruky.

(7) Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá nic jiného, ​​celková částka je splatná okamžitě po uzavření smlouvy (po doručení potvrzení o objednávce). Náklady spojené s platebním stykem nese zákazník. Zákazník je oprávněn uhradit dohodnutou kupní cenu ve formě započtení vzájemné pohledávky, pokud je tato nezpochybnitelná a v souladu se zákonem.


XXIII. Právo aplikace, řešení sporů, částečná neplatnost ustanovení

Na tyto VOP a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se vztahuje právo České republiky. V případě vzniku soudního sporu, bude tento řešen před místní a věcně příslušným soudem České republiky. Stane-li se nějaké ustanovení v těchto VOP nebo v rámci zvláštních ujednání mezi smluvními stranami neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení a ujednání.


XXIV. Souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MEDIA BAY s.r.o. .

Zákazník spolu s objednávkou prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, jejich obsahu porozuměl as jejich platností bez výhrad souhlasí.

Naposledy pozměněno: 01.07.2022